NVIDIA GeForce Experience 2.1.1.1

NVIDIA GeForce Experience 2.1.1.1

NVIDIA Corporation – 121,3MB – Shareware – Windows
ra khỏi 100 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
NVIDIA GeForce kinh nghiệm là một ứng dụng mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho bạn với một phương tiện có các cài đặt tốt nhất cho trò chơi của bạn và các trình điều khiển mới nhất từ NVIDIA. Phần mềm hỗ trợ hơn 30 danh hiệu tại thời điểm này và cung cấp một người dùng thân thiện và giao diện tìm kiếm đẹp mà sẽ giúp người dùng chọn trò chơi hoặc trình điều khiển Cập Nhật và xem chi tiết tương ứng sau đó khởi động cài đặt trò chơi hoặc trình điều khiển. ·

Tổng quan

NVIDIA GeForce Experience là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi NVIDIA Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 26.327 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NVIDIA GeForce Experience là 3.25.1.27, phát hành vào ngày 10/04/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/03/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 3.25.1.27, được sử dụng bởi 27 % trong tất cả các cài đặt.

NVIDIA GeForce Experience đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 121,3MB.

Người sử dụng của NVIDIA GeForce Experience đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho NVIDIA GeForce Experience!

Cài đặt

người sử dụng 26.327 UpdateStar có NVIDIA GeForce Experience cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
NVIDIA Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản